سخنرانی در کنگره سالانه انجمن چشم پزشکان اروپا (دانمارک) – ۱۴ سپتامبر ۲۰۱۶

سخنرانی و ارایه مقاله در کنگره سالانه بین المللی انجمن چشم پزشکی ایران – دسامبر ۲۰۱۶